ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα I-YES αποσκοπεί στο ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ με την αύξηση της ακαδημαϊκής επίδοσης του μαθητή μέσα από τη βελτίωση της συμπεριφοράς του στην τάξη και την κοινωνική επάρκεια, την αύξηση της προσοχής του μαθητή, την βαθύτερη δέσμευση του μαθητή στο σχολείο και την αύξηση του χρόνου που αφιερώνεται στην εργασία του σχολείου.

Tο πρόγραμμα επίσης σκοπεύει στο να ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ προκειμένου να μάθουν να διοχετεύουν την προσοχή τους σε παραγωγικές εργασίες, ώστε να διατηρούν το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους όταν η εργασία γίνεται απαιτητική, για να χειριστεί τις απογοητεύσεις της ανταλλαγής, της γνωριμίας και της επικοινωνίας με τους συμμαθητές του που εξαρτώνται από την ικανότητα να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους.

stairs6.png

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις ομάδες-στόχους του προγράμματος αυτού;

Όσον αφορά τα γενικά αποτελέσματα. τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου I-YES είναι σύμφωνα με το στρατηγικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση (Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 - ET2020) σε σχέση με τους ακόλουθους στόχους:

Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού ιδιότητας του πολίτη

Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας

Έχοντας ως αναφορά άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, συστάσεις και προγράμματα, το έργο στοχεύει στα εξής:

Προώθηση της ένταξης των νέων που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες
Βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης του μαθητή
Ενίσχυση της υγείας των νέων και της κοινωνικής τους ευημερίας
Προώθηση καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση συνδεδεμένες με μια στρατηγική χρήση των εργαλείων και μεθόδων των ΤΠΕ
Ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης
Ενίσχυση ελεύθερης πρόσβασης σε νέα και καινοτόμα εκπαιδευτικά υλικά, εργαλεία και μεθόδους
school.png
333.png

Το έργο I-YES στοχεύει στη βελτίωση και την ενίσχυση των επιδόσεων των εκπαιδευτών για να δημιουργήσει την καλύτερη συμπεριφορά στην τάξη, όπου οι νέοι μπορούν να βελτιώσουν στάσεις και συμπεριφορές, να αυξήσουν τις κοινωνικές τους ικανότητες, να ενισχύσει τα κίνητρά τους για να μάθουν, να εμβαθύνουν τη δέσμευσή τους στο σχολείο και να αυξηθεί ο χρόνος που αφιερώνεται σε σχολικές εργασίες.

Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στην αύξηση της κατανόησης των εκπαιδευτικών πάνω στα εξής:

ΠΩΣ ΝΑ επιτρέπουν στους νέους να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους
ΠΩΣ ΝΑ επιτρέπουν στους νέους να διαχειρίζονται και να ζουν τόσο με τα θετικά όσο και με τα αρνητικά συναισθήματα τους
ΠΩΣ ΝΑ παρακινούν τους νέους να βελτιώσουν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους και τη δέσμευσή τους στο σχολείο
ΠΩΣ ΝΑ παρακινούν τους νέους να πηγαίνουν στο σχολείο και να τους δώσουν τη δυνατότητα να κάνουν επιλογές για το μέλλον τους
ΠΩΣ ΝΑ προωθούν τη νομιμότητα, τις αξίες, τον σεβασμός προς τους κανόνες, την ευημερία μεταξύ νέων στο σχολείο

Οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ένα καινοτόμο πρόγραμμα παρέμβασης που θα προβλέπει ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες για την προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνικής και συναισθηματικής κατάστασης του μαθητή.

Το πρόγραμμα παρέμβασης I-YES, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες και μελέτες, θα εξασφαλίσουν ότι:

των μαθητών που συμμετέχουν θα ενισχύσουν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους.
των νέων θα θα δέχονται πιο εύκολα τις απόψεις και τις διαφορές των άλλων.
και περισσότερο θα γίνουν πιο αισιόδοξοι και θα σκέφτονται πιο θετικά.
θα συνεργάζονται καλύτερα με τους άλλους.
των μαθητών θα έχουν μειωμένη επιθετική συμπεριφορά.
και περισσότερο από τους μαθητές θα μάθουν να δείχνουν εμπιστοσύνη και πώς να έχουν περισσότερη αυτοεκτίμηση

Σχετικά

Το έργο I-YES «Improve Your Emotional Skills» είναι μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS + για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το έργο αυτό θα διεξαχθεί μεταξύ Σεπτεμβρίου 2015 και Αύγουστο 2017. Περισσότερα ...