ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι οι εξής:
Κατά προτεραιότητα, οι νέοι μεταξύ 14 και 25 ετών που είναι κοινωνικά μειονεκτούσες και συμμετέχουν σε κάποια οργάνωση των εταίρων του έργου.
Κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω όλου του προσωπικού τους.
Φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης.

Σχετικά

Το έργο I-YES «Improve Your Emotional Skills» είναι μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS + για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το έργο αυτό θα διεξαχθεί μεταξύ Σεπτεμβρίου 2015 και Αύγουστο 2017. Περισσότερα ...